Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rodzin Adopcyjnych w siedzibą w Warszawie (01-827) przy ul. Płatniczej 83

 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani  kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem email: fundacja@adopcja.org.pl

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celach:

  1. w przypadku kontrahentów:

– zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymywania relacji, w tym przez kontaktowanie się z pracownikami kontrahenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f),

  1. w przypadku podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego:

– w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit h RODO),

  1. w przypadku wolontariuszy:

– wykonania zawartego porozumienia o współpracę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

  1. w przypadku podopiecznych Punktu Diagnostyczna – Konsultacyjnego FASada:

– w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych, polegających głównie na przeprowadzeniu diagnozy FASD, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta,

  1. w przypadku uczestników Programów/wydarzeniach/grup wsparcia/warsztatów organizowanych przez Administratora

– w celu organizacji danego Programu/wydarzenia/spotkań grup wsparcia/warsztatów, w celach logistycznych, dowodowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f),

  1. w przypadku wszystkich danych:

– archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– udzielenia odpowiedzi na wnioski odpowiednich instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w przypadku osób, które wyraziły odpowiednią zgodę – do realizacji działań marketingowych i promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

– w przypadku podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz podopiecznych Punktu Diagnostyczna – Konsultacyjnego FASada: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Sąd Rejonowy, OPS, PCPR, ośrodki adopcyjne; dostawcy usług zaopatrujące Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług zdrowotnych; inne podmioty lecznicze lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia,

– w przypadku Programów organizowanych przez Administratora: komisja decydująca o przyjęciu do danego Programu,

– w przypadku pozostałych osób: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na rzecz Administratora w tym podmioty świadczące usługi księgowe, techniczne, systemowe na rzecz Fundacji, jak również podmioty powiązane z Administratorem.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– w przypadku dokumentacji medycznej: 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, uwzględniając wyjątki zawarte w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta;

– w przypadku pozostałych danych: przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu wykonania umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu lub na podstawie zgody, dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody.

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych , jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia współpracy z Administratorem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Nasi Sponsorzy
medicover studio powiat otwocki kulczyk advertis kluczyk vertes obag tarkett magdalena everspace medicover rena medicover senior paszkiewicz action unocom noti logo synevo newmor lighteffect colliers domotwock wapol

Kontakt

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Adres
ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
Email
E-mail: fundacja@adopcja.org.pl
Telefon
Tel: 603 771 400

O nas

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design