STATUT FUNDACJI

II.    Cele i zadania

§ 7.
Celem Fundacji jest zapobieganie sieroctwu społecznemu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym, naturalnym lub zastępczym.

§ 8.
l. Fundacja realizuje cel poprzez świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz w zakresie wykonywania zadań zleconych pomocy społecznej na podstawie umów z jednostką samorządu terytorialnego realizując następujące zadania:
A/  Niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji:

  • kobietom w ciąży,
  • samotnym matkom lub ojcom,
  • rodzinom wychowującym dzieci;

B/  Pomoc dzieciom osieroconym i opuszczonym – inicjując i wspierając zastępcze formy wychowywania rodzinnego, mając na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Przez zastępcze formy wychowania rodzinnego należy rozumieć takie formy organizacyjne środowiska rodzinnego jak:

  • rodziny adopcyjne,
  • rodziny zastępcze,
  • inne;

C/ Organizowanie, prowadzenie i wspieranie takich form pomocy dzieciom i rodzinie jak:

  • domy samotnej matki,
  • oddziały preadopcyjne, interwencyjne placówki opiekuńcze,
  • inne;

D/  Współpracę z ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, a w szczególności wspomaganie działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Warszawie;

E/  Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom i dzieciom z zastępczego środowiska w przypadku wystąpienia trudności i potrzeb;

F/  Propagowanie w społeczeństwie postaw prorodzinnych;

G/  Szerzenie i utrwalanie pozytywnego stosunku do spraw związanych z zastępczym rodzicielstwem, a w szczególności z adopcją;

H/  Organizacja i promowanie wolontariatu.

2. Fundacja na potrzeby realizacji celów wskazanych w § 7 może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego o następującym przedmiocie:
A/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90 Z (PKD 2007),
B/ pomoc społeczna bez zakwaterowania – 88.9 (PKD 2007).

§  9.
Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać inne organizacje, prowadzące działalność zbieżną z jej celem.

Pobierz statut (tekst jednolity) 4,44 MB

 

 


Nasi Sponsorzy
medicover studio powiat otwocki kulczyk advertis kluczyk vertes obag tarkett magdalena everspace medicover rena medicover senior paszkiewicz action unocom noti logo synevo newmor lighteffect colliers domotwock wapol

Kontakt

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Adres
ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa
Email
E-mail: fundacja@adopcja.org.pl
Telefon
Tel: 603 771 400

O nas

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jego działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design